Documents de planejament

Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona

Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona

Aprovat l'any 2008, el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (pdM) té per objecte planificar la mobilitat de la regió tot tenint present tots els modes de transport tant de les persones com de les mercaderies, d’acord amb els principis i objectius emanats dels articles 2 i 3 de la Llei de la Mobilitat i desenvolupant al territori el que determinen les Directrius Nacionals de Mobilitat (art. 7.1 de la Llei), i en coherència i subordinat a les directrius del planejament territorial vigent a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB).

Vés-hi

Altres