3.2. "Pugemaltren"

  • Avaluació estratègica de l'alternativa a la R3 /desdoblament
  • Realització de les obres d'un nou projecte d'estació R8
    • Reivindicació de l'alternativa R3 i exigència de millores en la situació actual (talús despreniment seguretat, accessibilitat, barreres territorials a la Florida)
    • Interconnectar ferrocarril altres modes

No hi ha articles a aquesta categoria. Si es mostren les subcategories dins d`aquesta pàgina, pot ser que continguin articles.

Altres