Documents de planejament

Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB)

Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB)

Aprovat a l'any 2010, el Pla territorial metropolità de Barcelona ordena el territori de les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, que integren l'àmbit funcional de planificació delimitat pel Pla territorial general de Catalunya.Per a aquest àmbit el Pla estableix determinacions que han de ser respectades i desenvolupades per les actuacions territorials, en especial les urbanístiques, les d'infraestructures de mobilitat, i les derivades de les polítiques de protecció i foment del patrimoni ambiental, cultural, social i econòmic.

Vés-hi

Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona

Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona

Aprovat l'any 2008, el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (pdM) té per objecte planificar la mobilitat de la regió tot tenint present tots els modes de transport tant de les persones com de les mercaderies, d’acord amb els principis i objectius emanats dels articles 2 i 3 de la Llei de la Mobilitat i desenvolupant al territori el que determinen les Directrius Nacionals de Mobilitat (art. 7.1 de la Llei), i en coherència i subordinat a les directrius del planejament territorial vigent a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB).

Vés-hi

Pla Director d’Infraestructures del transport públic col.lectiu de la regió metropolitana de Barcelona 2009-2018

Pla Director d’Infraestructures del transport públic col.lectiu de la regió metropolitana de Barcelona 2009-2018

El document inclou les actuacions a executar en matèria d’infraestructures del transport públic col·lectiu en l’àmbit de la regió metropolitana de Barcelona amb l’horitzó temporal del 2018, amb l’objectiu de materialitzar el compromís de totes les administracions per a concretar i impulsar les obres necessàries per a la millora del transport públic durant la propera dècada.

Vés-hi

Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012

Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012

Aprovat a l'any 2009,  el Pla territorial sectorial que defineix les directrius i les línies d'actuació per als propers anys en relació amb l'oferta dels serveis de transport públic a Catalunya i la gestió del conjunt del sistema. Els seus continguts i actuacions s'emmarquen dins la normativa i el planejament vigents i, particularment, desplega el Pla d'infraestructures de transport de Catalunya.

Vés-hi

Pla d'infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026

 

Pla d'infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026

Aprovat a l'any 2006, el Pla d'infraestructures de transport de Catalunya (PITC) defineix de manera integrada la xarxa d'infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques necessàries per a Catalunya amb l'horitzó temporal de l'any 2026, i té el propòsit d'ampliar-lo amb la resta d'infraestructures, portuàries i aeroportuàries a curt termini, per tal de constituir un pla complert d'infraestructures de Catalunya.

Vés-hi

Altres