Debats temàtics

Promoció econòmica: primet debat amb industrials, 21 març de 2011

Reunió amb el món empresarial de Santa Perpètua de Mogoda

21 de març de 2011

 

Participants

Participaren empresaris de Santa Perpètua de diversos sectors com la construcció, les tecnologies de la informació, representants de les associacions empresarials i de propietaris de polígons industrials que tenen presència al municipi i representants sindicals

 • Manuel Ruiz, Alcalde de Santa Perpètua de Mogoda
 • Antonio Egea, Regidor de Promoció Econòmica i Indústria de Santa Perpètua
 • Joan Bausili, Director del Pla Estratègic de Santa Perpètua
 • Llum Ureña, cap de Promoció Econòmica de Santa Perpètua
 • Gabriel Torras i Balcell, Director General del Centre Metal•lúrgic (Associació dels empresaris del metall)
 • Josep Farnés Costajussà;. Immobiliària Farnés. Administrador de les Juntes de Poligons industrials Can Bernades-Subirà, Torre del Rector i Can Oller de Santa Perpètua de Mogoda
 • Rosa Pons; Consell Intersectorial d'Empresaris de Sabadell i Comarca
 • Isaac Cuevas, Dicu
 • Roger Oller, Exxe Technologies
 • Pedro Sánchez Valdelvira, CCOO Secció Territorial Sabadell
 • Isabel Càceres, Promodisseny
 • Gabriel Torras i Balcell, Director General del Centre Metal•lúrgic
 • Josep Farnés Costajussà;. Immobiliària Farnés. Administrador de les Juntes de Poligons industrials de Santa Perpètua
 • Rosa Pons; Consell Intersectorial d'Empresaris de Sabadell i Comarca
 • Isaac Cuevas, Dicu
 • Roger Oller, Exxe Technologies
 • Pedro Sánchez Valdelvira, CCOO Secció Territorial Sabadell 
 • Isabel Càceres, Promodisseny
 • David Sánchez, tècnic de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Santa Perpètua
 • Oriol Biosca, de l’equip del Pla Estratègic (MCRIT)
 • Rafa Rodrigo, de l’equip del Pla Estratègic (MCRIT)

Sobre el marc del Pla Estratègic

L’any 2025, horitzó temporal del Pla Estratègic, coincideix amb altres plans estratègics desenvolupats per municipis veïns –com el de la Llagosta i Mollet del Vallès- i també amb l’any horitzó del Pla Territorial Metropolità de Barcelona.

El Pla Estratègic de Santa Perpètua vol treballar l’encaix del municipi a l’entorn de la Riera de Caldes coordinant les pròpies estratègies amb les dels municipis veïns. L’informe Roca, publicat l’any 2000, sobre el model d’organització territorial de Catalunya menciona ja l’àmbit territorial de la Riera de Caldes com un espai de desenvolupament econòmic integrat. Aquest plantejament va ser reafirmat amb el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, aprovat l’any 2010, que delimitava l’entorn territorial de la riera de Caldes com una unitat conjunta de planejament i definia una “nova centralitat metropolitana” a l’entorn de Santa Perpètua.

Els eixos de treball bàsics del Pla Estratègic són, a més de la promoció econòmica, l’ordenació del territori, el medi ambient, la cohesió social i la governança local.

Santa Perpètua de Mogoda també forma part d’altres agrupacions territorials, com són el Baix Vallès i l’eix de la B-30, àrees de forta implantació econòmica, amb els quals col•labora en tasques de gestió de recursos, de difusió de bones pràctiques i coneixement, i de defensa d’interessos comuns

Sobre l’equipament dels polígons

Els polígons de Santa Perpètua estan en general ben mantinguts, però existeixen dèficits que l’estudi Diagnòsi del teixit industrial de Santa Perpètua de Mogoda(2007) ja detectava, com poden ser en alguns punts la seguretat, infraestructures de telecomunicacions inadequades (banda ampla precària), la manca d’espai per aparcament de camions, el deteriorament de la via pública i problemes amb la recollida de residus.

Els polígons industrials ubicats a Santa Perpètua de Mogoda estan relativament ben equipats. S’ha estudiat la possibilitat d’implantar guarderies en algun dels polígons més grans.

En general, els polígons estan ben connectats a les xarxes de transport. La cooperació entre 4 polígons de Santa Perpètua i un de Palau-solità va permetre impulsar la construcció d’un nou accés des de la C-59 per mitjà d’un pas inferior de nova construcció, obra que va ser finançada en part amb les aportacions de les empreses dels propis polígons. 

Abans de la crisi, es va estudiar la possibilitat d’impulsar un projecte ferroviari de fer arribar el ferrocarril a la Riera de Caldes, als municipis i als polígons. Els estudis indicaven que es podria comptar amb una demanda diària d’uns 12mil usuaris.

Sobre les iniciatives per atraure noves activitats i donar suport a les activitats econòmiques existents

La disminució de l’activitat productiva ha comportat l’existència d’una sobre-oferta d’espais disponibles als polígons industrials. Per tant, tenint en compte que per a les empreses els factors de localització entre els diferents municipis d’aquest àmbit són similars, és important que l’Ajuntament ofereixi les màximes facilitats possibles a les empreses, per tal de que aquestes s’instal•lin a Santa Perpètua, a través de:

- Flexibilitzar les regulacions municipals per tal de que no dificultin o impedeixin la ubicació de noves empreses al municipi. S’haurien d’eliminar limitacions com la prohibició d’implantació d’activitats logístiques fora del CIM Vallés. En aquests moments, qualsevol empresa que es vulgui implantar a Santa Perpètua ho hauria de poder fer.

- Homogeneïtzar les regulacions municipals. La normativa municipal ha de correspondre amb les regulacions dels ajuntaments de l’entorn, perquè no es doni situació de greuge respecte als municipis veïns. Les normatives  a Santa Perpètua podrien flexibilitzar-se, sobretot en marc actual de crisi, perquè d’acord amb el criteri d’alguns participants són mes rígides que en altres municipis –per exemple, la normativa de sorolls.

Santa Perpètua de Mogoda, com la resta dels municipis de la Riera de Caldes, pateix els efectes de la crisis econòmica actual. Les activitats econòmiques dels polígons industrials del municipi i dels municipis veïns s’han vist reduïdes en aquesta època de recessió.En el cas del sector metal•lúrgic -de gran rellevància en el teixit productiu de Santa Perpètua- a Catalunya ha perdut el 29% de les empreses i el 29% dels llocs de treball en els darrers anys.

Sobre millorar la capacitat de resposta de les Administracions Públiques davant conjuntures adverses.

L’Ajuntament ha de tenir la suficient capacitat de reacció per adaptar-se ràpidament al signe canviant de la conjuntura, en qüestions clau com les normatives locals. Ha de tenir la possibilitat de canviar de forma àgil normatives que perden la seva raó de ser o si més no, la seva rellevància, davant de canvis conjunturals. Per exemple, la restricció sobre la implantació d’activitats logístiques només pot ser canviada amb canvis sobre el POUM, i això ha dificultat canvis que haurien pogut introduir estimuls a l’economia en els darrers 3 anys. 

Sobre els ajuts als emprenedors

L’Ajuntament hauria de recolzar més als emprenedors, fins i tot econòmicament. De la mateixa manera que les partides destinades a actuacions en matèria d’urbanisme o d’equipaments tenen pressupostos relativament estables, caldria dotar línies de suport als emprenedors. Petites aportacions en aquesta àrea poden donar lloc a la creació de noves activiats. 

En l’actual situació de crisi s’ha traduït en una reducció de les vies de finançament tradicional per les empreses, via entitats bancàries. Tot i això existeixen fonts de finançament alternatives importants però el seu accés no sempre es fàcil. Les administracions locals, i les àrees de promoció econòmica, poden servir de pont per als emprenedors locals cap aquestes fonts de finançament, facilitant la informació necessària sobre ajuts i programes. 

Altres iniciatives com la creació d’un viver d’empreses, projectat a Santa Perpètua però aturat per la conjuntura actual, poden ser també interessants, i donar suport a nous emprenedors. També espais per a promoure activitats formatives o d’interelació. L’àrea de Promoció Econòmica ha endegat ja línies de treball en aquesta direcció. 

Sobre impulsar la cooperació dins el món empresarial

En el marc econòmic actual les empreses han de col•laborar entre elles per tal de sobreviure a les exigències del mercat. Les relacions personals són fonamentals per tant s’han d’obrir canals de comunicació perquè les empreses es puguin conèixer entre elles. S’ha d’afavorir els punts de trobada entre empresaris, com l’establiment de xarxes de cooperació empresarial per tal de facilitar l’intercanvi de coneixements i experiències, tot creant un networking empresarial local. La Xarxa Onion, per exemple, opera al municipi de Sabadell i a la seva àrea d’influència i aglutina joves emprenedors.

L’Ajuntament considera que aquesta és una qüestió important, i per això participa i promociona aquest tipus d’iniciatives a través de la Xarxa Emprèn o de les activitats dins la Xarxa Greda, o amb un programa de “gettingcontacts” facilitant el contacte entre els empresaris de Santa Perpètua. 

El món empresarial aprecia aquestes iniciatives, però apunta que per què siguin efectives, cal ciblar adequadament l’audiència o les xarxes de contactes. 

Sobre  millorar els canals de comunicació de l’Ajuntament amb el món empresarial

El consistori podria ser més àgil a l’hora d’informar aprofitant les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies d’informació, començant per la seva web, per transmetre la informació de forma eficient. Alguns exemples, el consistori podria facilitar més informació a les empreses sobre els tràmits a realitzar per a accedir a ajuts i subvencions, o en els tràmits locals. Actualment, l’Ajuntament manté un directori actualitzat de les empreses del municipi online (www.staperpetua.cat, a l’apartat d’Empresa, formació i ocupació)

La identificació dels interlocutors adequats pot facilitar en gran mesura la comunicació entre ajuntament i empresariat. No s’ha de buscar la creació de nous organismes com associacions de polígons o associons d’empresaris locals, sinó que aprofitar les associacions existents i els gremis pot ser més funcional, perquè ja tenen les xarxes de relacions creades. L’ajuntament tindria interès a saber quin nivell d’afiliació hi ha entre les empreses de Santa Perpètua en aquests organismes per poder ajustar millor els seus mecanismes de comunicació, centrant esforços en aquelles que tinguin major representació d’empreses del municipi. 

Quan l’Ajuntament organitzi cursos i jornades es podria buscar activitats més enfocades a problemes existents i evitar activitats de caire més generalista. També buscar franges horàries per a les activitats i reunions que s’adaptin a les necessitats dels empresaris per tal de que puguin assistir, primant horaris fora de la jornada laboral. 

Sobre el futur econòmic de Santa Perpètua de Mogoda

- Necessitat d’internacionalitzar les empreses de Santa Perpètua. En un context econòmicament advers com l’actual, les empreses han d’ampliar els seus horitzons per tal de guanyar nous mercats. Aquesta tasca necessita el suport de totes les administracions, inclosa l’administració local.

- És fonamental que s’incrementi la dimensió de les empreses de Santa Perpètua per tal de que siguin competitives en els mercats. Amb tot, el 50% dels treballadors de les empreses del municipi ja ho fan en empreses mitjanes o grans. 

Problemes expressats pels empresaris

- Dèficits infraestructurals en alguns polígons (aparcament, pavimentació, telecomunicacions)

- Dèficits d’equipament de polígons (punts de reunió, guarderia)

- Transport públic per accedir als polígons

- Prohibició d’implantació d’activiats logístiques fora del CIM Vallès

- Regulacions municipals més rígides que en municipis veïns (soroll…)

- Poca agilitat per a adaptar les regulacions locals a la conjuntara

- Poc suport econòmic als emprenedors

- Els empresaris es coneixen poc entre sí

- Dèficits de comunicació entre l’Ajuntament i els empresaris

Possibles estratègies

- Flexibilització d’algunes normatives restrictives (usos permisos, soroll, medi ambient)

- Establir un pressupost per iniciatives emprenedores locals

- Informar i assistir des de l’àrea de promoció en l’accés al finançement fora del circuït bancari trandicional

- Millorar els canals de comunicació ajuntament-empresa

- Creació d’un equipament de suport als emprenedors (viver, espai de reunió)

- Afavorir processos de ‘get in contact’ ben enfocats a les necessitats de les empreses locals

- Oferta més periòdica de processos de formació per a petits empresaris i emprenedors

Documents de referència:

- Caracterització del teixit empresarial per a la gestió dels polígons industrials de Santa Perpetua de Mogoda. Treball realitzat per l’empresa D’Aleph per encàrrec de la regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, desembre 2007

- La gestió dels polígons industrials de Santa Perpetua de Mogoda Treball realitzat per l’empresa D’Aleph per encàrrec de la regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, desembre 2007

- Recull de bones pràctiques de polígons d’activitat econòmica. Àrea de Desenvolupament Econòmic, Diputació de Barcelona, febrer 2009

- Estudi sobre l'impacte del canvi industrial en l'economia local de Santa Perpètua de Mogoda, Observatori de l'Economia Local, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 2007

- Estudi Percepció del Caràcter Industrial de Santa Perpètua, Observatori de l'Economia Local, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 2007.

- Mapa empresarial de l'Eix de la Riera de Caldes, Observatori de l'Economia Local, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 2007.

- Especialització industrial i intensitat tecnològica a Santa Perpètua de Mogoda i la Riera de Caldes, Observatori de l'Economia Local, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 2006.

- Estudi sobre l'ús i la presència de TIC a les empreses de Santa Perpètua de Mogoda, Observatori de l'Economia Local, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 2005.

- Monogràfic sobre l'Eix de la Riera de Caldes, Observatori de l'Economia Local, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 2004.

- Pla per a la qualitat de l’ocupació i la competitivitat empresarial al Vallès Occidental, Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental,2007.

{vsig}DebIndust{/vsig}

Altres