Anàlisi Estratègic (DAFO)

Anàlisi DAFO

L'Anàlisi DAFO consisteix en identificar els principals factors que condicionen tant la situació actual d’un municipi, com el seu desenvolupament futur. Aquests factors poden desgranar-se en factors interns, que són les fortaleses i debilitats que té municipi, i en factors externs, que són les oportunitats i amenaces que se li presenten.

Fortalesa. És un recurs existent de la ciutat en el qual es pot basar l’activitat econòmica o social.

Debilitat.
És una carència en la quantitat o qualitat de certs recursos, que limiten el desenvolupament, i ha de ser a pal•liar o a enfortir.

Oportunitat.
És una circumstancia o situació externa a la ciutat que permet treure profit d’alguna Fortalesa ja existent o recurs intern. Sobre les oportunitats – igual que les Amenaces- pràcticament no s’hi pot influir; convé veure-les venir

Amenaça.
És una tendència o element que en el moment actual identifiquem amb capacitat suficient d’influir negativament en l’aprofitament d’alguna Fortalesa o que pot aprofundir alguna Debilitat.

Debilitats 

 • Falta d’un model global urbà i de municipi
 • Falta de cooperació amb els municipis de l’entorn
 • Falta d’una estructura urbana integrada
 • Centre urbà: ni és centre del municipi ni té potencial per a això
 • Manca d’estructura comercial
 • Necessitat de renovació de sòl industrial menys qualificat
 • Capacitat econòmica de la població
 • Qualificació dels recursos humans
 • Accessibilitat i mobilitat interior a la ciutat
 • Aparcament a la ciutat
 • Transport públic urbà
 • Senyalització interna a la ciutat
 • Respecte a la ciutat (civisme)
 • Manca d’espais d’oci per a joves i adolescents.
Amenaces
 • La deslocalització industrial
 • La desertització comercial del centre (centre vila)
 • La no realització d’un nou model de desenvolupament de la ciutat
 • Mancances en formació professional adequades a la demanda de l’activitat econòmica de la ciutat
 • La continuïtat d’un model de ciutat poc vertebrada, sense centre de referència
Fortaleses
 • Situació geogràfica
 • Potencial d’empreses industrials i logística amb oferta d’ocupació que representi
 • CIM Vallès, referent de la regió metropolitana
 • Comunicacions viàries i ferroviàries
 • Centres cívics i equipaments sòcioculturals i educatius
 • Oferta esportiva
 • Espais naturals
 • Espais verds a la ciutat

Oportunitats

 • Projecte integral de ciutat, amb canvi de dimensió, integració i vertebració urbana.
 • Desenvolupament de projectes d’innovació econòmica
 • Obertura de la ciutat a l’exterior: cooperació amb municipis de l’entorn
 • Nova estació i freqüències dels ferrocarrils
 • Nous desenvolupaments comercials a la ciutat
 • Nous desenvolupaments urbanístics programats
 • Mestissatge de les diferents cultures a la ciutat
 • Posicionament estratègic de la ciutat

Altres